Công cụ này có thể: Mã hóa hình ảnh của bạn thành chuỗi Base64.

Hữu ích cho: Nhúng dữ liệu cơ sở Base64 của hình ảnh được mã hóa trên trang web để tăng tốc độ hiển thị.