Với công cụ này bạn có thể kiểm tra đoạn mã HTML trước khi đưa chúng vào blog/website của bạn. Dán và nhấn biểu tượng Run là bạn có thể kiểm tra chúng một các dễ dàng.